Summer Weekend Schedule: Fri, Sat, & Sun Only

(From May 24 thru August 25)

AM 8:30, 11:00

PM 3:15, 5:55, 10:15

Term Break Bus Schedule: In effect Mon. Aug. 26 thru Sun. Sept. 8, 2019

AM 5:20, 7:05, 8:35, 10:35, 11:35

PM 12:00, 1:15, 1:45, 2:35, 3:30, 4:00, 4:15, 5:05, 6:10, 6:45, 7:30, 8:10, 8:30, 9:05, 10:00, 10:15, 11:15, 11:45


Fall Term Schedule: Mon. thru Thurs. Only

(Sept. 9 - Nov. 21)

AM 5:45, 6:25, 6:40, 7:30, 8:30, 9:45, 10:15, 10:40, 11:05, 11:30

PM 12:00, 12:45, 1:05, 1:20, 1:55, 2:30, 3:00, 4:10, 4:45, 5:15, 6:00, 6:30, 7:00, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:35, 11:15, 11:45

Fall Term Schedule: Weekends Only (Fri,Sat,Sun)

(Sept. 13 thru Nov. 22)

AM 5:20, 7:05, 7:40-F, 8:35-S&S, 10:35, 11:00-F, 11:35, 11:45-F

PM 12:00, 1:15, 1:45, 2:35, 3:30, 4:00, 4:15, 5:05, 6:10, 6:45, 7:30, 8:10, 8:30, 9:05, 10:00, 10:15, 11:15, 11:45

F=Friday Only S&S=Saturday & Sunday Only


Summer Weekend Schedule: Fri, Sat, & Sun Only

(From May 24 thru August 25)

AM 7:35-Fri. only, 8:00, 8:30, 9:05, 9:35, 10:30,11:00, 11:40

PM 12:10, 12:40, 1:45, 2:15, 2:45, 3:15, 3:50, 4:25, 5:20, 5:55, 6:35, 7:05, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45

Term Break Bus Schedule: In effect Mon. Aug. 26 thru Sun. Sept. 8, 2019

AM 5:35, 5:55, 7:10, 7:20, 7:50, 8:30, 9:00, 9:25, 10:00, 10:15, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 11:50

PM 12:05, 12:15, 12:40, 12:45, 12:55, 1:20, 1:30, 1:55, 2:05, 2:25, 2:30, 2:40, 3:00, 3:10, 3:35, 3:55, 4:15, 4:35, 4:40, 4:50, 5:20, 5:30, 5:50, 6:00, 6:10, 6:30, 6:40, 7:00, 7:15, 7:25, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:20, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45

AM 12:05am, 12:15am

Fall Term Schedule: Mon. thru Thurs. Only

(Sept. 9 - Nov. 21)

AM 5:25, 6:00, 6:20, 6:35, 6:40, 6:50, 6:55, 7:10, 7:25, 7:40, 7:50, 8:05, 8:20, 8:30, 8:40, 8:45, 8:50, 8:55, 9:00, 9:05, 9:20, 9:40, 10:00, 10:15, 10:25, 10:35, 10:50, 10:55, 11:00, 11:10, 11:25, 11:35, 11:50

PM 12:05, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:55, 1:05, 1:10, 1:15, 1:20, 1:35, 1:40, 1:50, 2:00, 2:15, 2:25, 2:40, 2:45, 3:00, 3:20, 3:30, 3:40, 3:45, 4:00, 4:20, 4:30, 4:45, 4:50, 5:05, 5:15, 5:25, 5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10, 6:25, 6:40, 7:00, 7:10, 7:20, 7:45, 7:55, 8:00, 8:05, 8:15, 8:20, 8:35, 8:40, 8:45, 9:05, 9:10, 9:25, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45

AM 12:00am, 12:15am, 12:45am-Thurs. Only

Fall Term Schedule: Weekends Only (Fri,Sat,Sun)

(Sept. 13 thru Nov. 22)

AM 5:35, 5:55, 6:35-F, 7:10, 7:20, 7:30-F, 7:50, 8:05-F, 8:30, 8:40-F, 9:00, 9:15-F, 9:25, 9:50-F, 10:00, 10:15, 10:30-F, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 11:50

PM 12:00-F, 12:05, 12:15, 12:40, 12:45, 12:55, 1:20, 1:30, 1:45-F, 1:55, 2:05, 2:15-F, 2:25, 2:30, 2:40, 2:50-F, 3:00, 3:10, 3:35, 3:55, 4:15, 4:25-F, 4:35, 4:40, 4:50, 5:05-F, 5:20, 5:30, 5:50, 6:00, 6:10, 6:30, 6:40, 7:00, 7:15, 7:25, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:20, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45

AM 12:05am, 12:15am, 12:45am-Friday & Saturday Only


Term Break Bus Schedule: In effect Mon. Aug. 26 thru Sun. Sept. 8, 2019

AM 5:20, 7:05, 8:35, 8:50, 9:25, 9:50, 10:00, 10:15, 10:35, 10:50, 11:25, 11:35

PM 12:00, 12:30, 12:55, 1:05, 1:15, 1:45, 1:55, 2:25, 2:35, 2:50, 3:00, 3:30, 3:50, 4:00, 4:15, 4:30, 4:55, 5:05, 5:20, 5:40, 5:55, 6:10, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 8:00, 8:10, 8:30, 8:50, 9:05, 9:20, 9:50, 10:00, 10:15, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45

AM 12:15am

Fall Term Schedule: Mon. thru Thurs. Only

(Sept. 9 - Nov. 21)

AM 5:45, 6:10, 6:25, 6:40, 7:10, 7:30, 7:55, 8:15, 8:30, 8:45, 9:25, 9:35, 9:45, 10:00, 10:15, 10:40, 10:45, 11:05, 11:20, 11:30, 11:45

PM 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 1:05, 1:20, 1:40, 2:05, 2:20, 2:30, 2:45, 3:00, 3:15, 3:40, 4:00, 4:10, 4:30, 4:45, 5:00, 5:15, 5:30, 5:50, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:20, 7:30, 7:50, 8:00, 8:20, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:35, 10:45, 11:05, 11:15, 11:30, 11:45

AM 12:15am, 12:30am         

Fall Term Schedule: Weekends Only (Fri,Sat,Sun)

(Sept. 13 thru Nov. 22)

AM 5:20, 6:35-F, 7:05, 7:20-F, 7:40-F, 8:05-F, 8:35-S&S, 8:40-F, 8:50, 9:25, 9:50, 10:00, 10:15, 10:35, 10:50, 11:00-F, 11:25, 11:35, 11:45-F

PM 12:00, 12:30, 12:55, 1:05, 1:15, 1:45, 1:55, 2:25, 2:35, 2:50, 3:00, 3:30, 3:50, 4:00, 4:15, 4:30, 4:55, 5:05, 5:20, 5:40, 5:55, 6:10, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 8:00, 8:10, 8:30, 8:50, 9:05, 9:20, 9:50, 10:00, 10:15, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45

AM 12:15am

Term Break Bus Schedule: In effect Mon. Aug. 26 thru Sun. Sept. 8, 2019

AM 5:55, 7:10, 9:00

PM 12:05, 12:45, 1:20, 2:30, 4:35, 6:30, 7:00, 7:25, 9:15

Fall Term Schedule: Mon. thru Thurs. Only

(Sept. 9 - Nov. 21)

AM 8:40

PM 12:05, 1:10, 9:30

Fall Term Schedule: Weekends Only (Fri,Sat,Sun)

(Sept. 13 thru Nov. 22)

AM 5:55, 7:10, 9:00

PM 12:05, 12:45, 1:20, 2:30, 4:35, 6:30, 7:00, 7:25, 9:15


Term Break Bus Schedule: In effect Mon. Aug. 26 thru Sun. Sept. 8, 2019

AM 5:55, 7:10, 9:00

PM 12:05, 12:45, 1:20, 2:30, 4:35, 6:30, 7:00, 7:25, 9:15

Fall Term Schedule: Mon. thru Thurs. Only

(Sept. 9 - Nov. 21)

AM 8:45

PM 9:30

Fall Term Schedule: Weekends Only (Fri,Sat,Sun)

(Sept. 13 thru Nov. 22)

AM 5:55, 7:10, 9:00

PM 12:05, 12:45, 1:20, 2:30, 4:35, 6:30, 7:00, 7:25, 9:15

Harborside to Imperial

Term Break Bus Schedule: In effect Mon. Aug. 26 thru Sun. Sept. 8, 2019

AM 5:55, 9:25, 11:50

PM 12:40, 3:10, 3:55, 6:40, 7:15, 10:00, 11:45

Fall Term Schedule: Mon. thru Thurs. Only

(Sept. 9 - Nov. 21)

AM 6:00, 6:35, 6:50, 7:40, 8:55, 11:10

PM 12:55, 7:20, 8:20, 8:45, 9:25, 10:00, 11:45

AM 12:45am-Thurs. Only

Fall Term Schedule: Weekends Only (Fri,Sat,Sun)

(Sept. 13 thru Nov. 22)

AM 5:55, 9:25, 11:50

PM 12:40, 3:10, 3:55, 6:40, 7:15, 10:00, 11:45

AM 12:45am-Friday & Saturday Only